REGULAMIN
UDOSTĘPNIANIA GIER PLANSZOWYCH
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KATOWICACH

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Regulamin określa zasady i warunki udostępniania gier planszowych, zwanych dalej „grami”, ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, zwanej dalej „Biblioteką”.
2. Korzystać z gier mogą Czytelnicy zapisani do Biblioteki, po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz okazaniu aktywnej karty bibliotecznej.
3. Gry są udostępniane w filiach bibliotecznych nr 3, 10, 11, 14, 17, 19, 26, 27, 30 do korzystania:
1) poza filią biblioteczną – według zasad określonych w rozdziale II Regulaminu pn. „Wypożyczanie gier”, lub
2) na miejscu w filii bibliotecznej – według zasad określonych w rozdziale
III Regulaminu pn. „Udostępnianie gier na miejscu”.

II. WYPOŻYCZANIE GIER


4. Gry wypożycza się nieodpłatnie.
5. Gry wypożycza się za kaucją na okres 14 dni, wliczając w to dzień wypożyczenia. Termin zwrotu gry może zostać prolongowany, w przypadku gdy gra nie jest zarezerwowana przez innego Czytelnika.
6. Czytelnik może wypożyczyć, w jednej bądź odrębnych filiach bibliotecznych, maksymalnie dwie gry.
7. Gry mogą wypożyczać Czytelnicy, którzy ukończyli lat 13.
8. Wypożyczenie przez Czytelnika gry jest rejestrowane w systemie komputerowym Biblioteki i jest przypisane do konkretnego Czytelnika.
9. Wypożyczenie gry o wartości inwentarzowej stanowiącej kwotę w przedziale od 50 do 100 zł następuje po wpłaceniu kaucji w wysokości 50 zł, natomiast w przypadku gier, których wartość inwentarzowa przekracza 100 zł – po wpłaceniu kaucji w wysokości 100 zł.
10. Z tytułu wpłaconej kaucji Czytelnik otrzymuje pokwitowanie.
11. Kaucja w pełnej wysokości jest zwracana po terminowym oddaniu gry wyłącznie Czytelnikowi, który wypożyczył grę, a w przypadku gdy Czytelnik jest niepełnoletni również jego przedstawicielowi ustawowemu, po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
12. Kaucja zostanie pomniejszona o opłaty, określone w Cenniku stanowiącym załącznik do Regulaminu, za przekroczenie terminu zwrotu lub uszkodzenie gry.
13. W przypadku niezwrócenia gry kaucja zostanie zaliczona na poczet przewidzianych Regulaminem opłat za nieterminowy zwrot i wyrządzonej Bibliotece szkody, której naprawienia Biblioteka może dochodzić w pełnej wysokości.
14. Dokumentem wypożyczenia gry jest rewers, na którym Czytelnik swoim podpisem poświadcza fakt wypożyczenia danej gry oraz że otrzymał ją pozbawioną wad, tj. zgodną ze specyfikacją i w dobrym stanie.
15. Czytelnik zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonej gry w umówionym terminie bądź uzyskania w tym terminie prolongaty zwrotu gry.
16. Zwrot wypożyczonej gry winien nastąpić do rąk Bibliotekarza, co najmniej 30 minut przed zamknięciem filii bibliotecznej. Pozostawienie gry na ladzie lub w innym miejscu na terenie Biblioteki nie jest uznawane za zwrot. Czytelnicy odpowiadają za szkody spowodowane nieprawidłowo wykonanym zwrotem.
17. Za niezwrócenie w terminie gry Biblioteka pobiera od Wypożyczającego opłatę za każdy dzień opóźnienia, według stawki określonej w Cenniku stanowiącym załącznik do Regulaminu.

III. UDOSTĘPNIANIE GIER NA MIEJSCU


18. Udostępnianie gier następuje nieodpłatnie w godzinach otwarcia filii bibliotecznej nr 17.
19. Gry udostępniane są Czytelnikom, którzy zarejestrowani zostaną w zeszycie udostępnień u bibliotekarza.
20. Czytelnicy korzystający z danej gry ponoszą solidarną odpowiedzialność za jej zwrot, zniszczenie lub uszkodzenia.
21. Czas korzystania z danej gry może zostać ograniczony przez Bibliotekarza,
w przypadku jej zamówienia przez innych Czytelników.
22. Zwrot udostępnionej gry winien nastąpić do rąk Bibliotekarza. Pozostawienie gry na ladzie lub w innym miejscu na terenie Biblioteki nie jest uznawane za zwrot. Czytelnicy odpowiadają za szkody spowodowane nieprawidłowo wykonanym zwrotem.
23. Czytelnicy obowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w Bibliotece oraz do korzystania z gry z poszanowaniem praw innych Czytelników. W przypadkach niewłaściwego zachowania podczas korzystania z gier lub wykonywania innych uznanych za niewłaściwe, Bibliotekarz odmówi Czytelnikom prawa korzystania z gier.

IV. POSZANOWANIE GIER I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYRZĄDZONĄ SZKODĘ

24. Biblioteka oddaje do dyspozycji Czytelnika kompletne gry. Gry będące przedmiotem udostępnienia są własnością Biblioteki.
25. Czytelnik zobowiązuje się do dbałości o udostępnioną grę. Grę należy zwrócić w stanie niepogorszonym. Ewentualne oznaki zużycia mogą wynikać z normalnego użytkowania gry.
26. Każda gra zawiera specyfikację zawierającą jej pełne wyposażenie (spis elementów gry). Czytelnik winien sprawdzić stan gry przed jej wypożyczeniem lub rozpoczęciem korzystania na miejscu według załączonego wykazu. Jakiekolwiek braki lub uszkodzenia winny być zgłoszone Bibliotekarzowi przed udostępnieniem i wpisane w rewersie. Niezgłoszenie braków i uszkodzeń gry traktowane jest jako udostępnienie gry kompletnej.
27. Czytelnicy korzystający z gier ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem gry, a także za jej zagubienie, uszkodzenie bądź zdekompletowanie. Czytelnicy korzystający z gry na miejscu, wpisani do zeszytu udostępnień, ponoszą solidarnie odpowiedzialność materialną - według przepisów art. 366-378 Kodeksu cywilnego.
28. Bibliotekarz odbierający od Czytelnika zwracaną grę sprawdza stan techniczny
i kompletność gry, zgodnie ze specyfikacją zawierającą jej pełne wyposażenie.
29. W przypadku uszkodzenia, zagubienia lub zdekompletowania gry, korzystający z niej Czytelnicy odpowiadają za wyrządzoną szkodę i zobowiązani są do następujących świadczeń:
1) odkupienia jednakowej pozycji, lub
2) uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość wyrządzonej szkody, lub
3) pokrycia kosztów naprawy uszkodzonej gry.
Czytelnicy zobowiązani są do spełnienia jednego z wymienionych świadczeń w terminie uzgodnionym z kierownikiem Filii.
30. Biblioteka zaliczy wpłaconą przy wypożyczeniu gier kaucję na poczet przysługujących jej roszczeń.
31. Do chwili spełnienia świadczeń odszkodowawczych z tytułu zagubienia, uszkodzenia lub zdekompletowania gry Czytelnicy tracą możliwość korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

32. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach oraz właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
33. Regulamin obowiązuje od dnia 05.10.2020 r.Załącznik do Regulaminu udostępniania gier planszowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach – Cennik stosowanych opłat

1. Nieterminowy zwrot gry – opłata w wysokości 1 zł za każdy dzień opóźnienia.

2. Zagubienie lub trwałe zniszczenie gry – aktualna cena rynkowa gry wynikająca z inwentarza Biblioteki.

3. Nieznaczne uszkodzenie gry – pokrycie kosztów naprawy.

4. Wysyłane upomnienia – pokrycie kosztów.